REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „Wiadomo.co”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego „Wiadomo.co” (dalej „Regulamin”) określa szczegółowe zasady działania i korzystania z serwisu internetowego „Wiadomo.co” (dalej „Serwis’) oraz zasady świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług przez DOM MEDIOWY AM STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Zamoyskiego 27/11, 03-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735549, NIP 1132976365, REGON 380464305 (dalej „Wydawca”). Wydawca jest związany Regulaminem.

2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie wszystkimi użytkownikom Serwisu poprzez opublikowanie pod adresem internetowym https://wiadomo.co/regulamin-serwisu-internetowego/ . Regulamin, na żądanie Użytkownika skierowane do Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wiadomo@wiadomo.co zostanie udostępniony przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako plik w formacie pdf., w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

3. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych za pomocą Serwisu.

4. Serwis umieszczony jest pod adresem internetowym wiadomo.co

5. Osoby korzystające z Serwisu (dalej „Użytkownicy”) zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Przyjmuje się, że rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego warunków oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

6. Użytkownikiem może być tylko osoba fizyczna, mająca minimum ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

7. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. W każdym przypadku zmiany zapisów Regulaminu, odpowiednia informacja zostanie udostępniona Użytkownikom poprzez opublikowanie pod adresem internetowym https://wiadomo.co/regulamin-serwisu-internetowego/ wraz z załączoną do niej zmienioną treścią Regulaminu w terminie co najmniej 1 dnia przed wejściem zmiany w życie.

8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po zmianie Regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika.

9. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, powinien on niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

10. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta przygotowana dla Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

11. Serwis wykorzystuje „pliki cookies”. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu, która jest dostępna pod adresem internetowym https://wiadomo.co/cookies-i-polityka-prywatnosci/ .

12. Wydawca udostępnia na stronie internetowej Serwisu w Polityce Prywatności https://wiadomo.co/cookies-i-polityka-prywatnosci/ wszelkie informacje związane z ochroną Danych Osobowych Użytkowników.

§2
DEFINICJE

1. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Komentarz – krótki tekst Użytkownika o charakterze opiniotwórczym.

3. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp. zamieszczone w Serwisie.

4. Partner – podmiot inny niż Wydawca i Użytkownik, który na podstawie odrębnej umowy określającej warunki jego współpracy z Wydawcą może za pośrednictwem Serwisu lub poza nim świadczyć Użytkownikom swoje usługi, niebędące jednocześnie usługami Wydawcy.

5. Polityka Prywatności – dokument będący integralną częścią Regulaminu, zawierający zasady zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika, opublikowany w Serwisie pod adresem internetowym https://wiadomo.co/cookies-i-polityka-prywatnosci/ .

6. Regulamin – regulamin Serwisu określający szczegółowe zasady działania i korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług przez Wydawcę, spełniający wymagania dla regulaminu określone przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).

7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu oraz Usług dostępnych w Serwisie.

8. Serwis – zorganizowana platforma internetowa, na którą składają się strony internetowe oraz inne narzędzia udostępniane za pośrednictwem Internetu (np. interaktywne formularze, aplikacje etc.), stanowiąca własność Wydawcy.

9. Wydawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest DOM MEDIOWY AM STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Zamoyskiego 27/11, 03-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735549, NIP 1132976365, REGON 380464305; wiadomo@wiadomo.co

§3
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wydawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Wydawca nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każde zestawienie tych elementów umożliwi korzystanie z Serwisu. Wydawca nie odpowiada za błędy w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu.

2. Wymagania techniczne niezbędne do najefektywniejszego korzystania z Serwisu:
a. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b. najnowsza ogólnodostępna, w chwili używania Serwisu, wersja przeglądarki internetowej umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c. włączone skrypty JavaScript;
d. uruchomione przyjmowanie plików cookies.

3. Niektóre formaty Materiałów mogą wymagać dodatkowego specjalistycznego oprogramowania.

4. Dodatkowym warunkiem pozwalającym Użytkownikowi na korzystanie z niektórych Usług Serwisu może być posiadanie przez niego aktywnego adresu poczty elektronicznej, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez rozpoczęciem korzystania z takiej Usługi.

§4
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POMOCĄ SERWISU

1. Za pomocą Serwisu Wydawca umożliwia Użytkownikowi:
a. zapoznanie się z Materiałami o charakterze publicystycznym,
b. zapoznanie się z reklamami,
c. zapoznanie się z Komentarzami Użytkowników dotyczących treści zawartych w Materiałach.

§5
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wydawca jest uprawniony do prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług. Reklamy mogą być wyświetlane Użytkownikom wielokrotnie przed, w trakcie oraz po odtworzeniu Materiału. Reklamy muszą być oznaczone i oddzielone od właściwego Materiału.

2. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu poprzez uruchomienie strony internetowej www.wiadomo.co

3. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez opuszczenie strony internetowej Serwisu.

4. Wydawca nie pobiera opłat za korzystanie Serwisu.

5. Serwis jest prowadzony w języku polskim.

6. Usługi oferowane przez Partnerów świadczone za pośrednictwem Serwisu są świadczone przez Partnerów i podlegają odrębnym zasadom uregulowanym przez Partnerów. Użytkownik zostanie poinformowany o warunkach, na jakich Partnerzy świadczą swoje usługi w Serwisie, przed przystąpieniem do korzystania z nich.

7. Korzystanie z Usług przez Użytkowników dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych i niesłużących działalności zarobkowej.

8. Użytkownik ma prawo do:
a. swobodnego przeglądania Serwisu i zamieszczonych w nim Materiałów w każdym miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje (z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu), w tym do przeglądania Komentarzy zamieszczonych przez innych Użytkowników;
b. kontaktu z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem wskazanym w § 2 ust. 16 Polityki Prywatności;
c. zamieszczania w Serwisie Komentarzy do Materiałów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
d. rezygnacji z korzystania z Serwisu.

9. Dodawanie Komentarzy przez Użytkownika jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego powiązania Użytkownika przy pomocy elektronicznej wymiany informacji (protokół OAuth) z jego aktualnym kontem użytkownika funkcjonującym w ramach serwisu internetowego Facebook.com na zasadach określonych przez właściciela serwisu Facebook.com.

10. Komentarze wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu mogą być moderowane przez Wydawcę przed i po ich upublicznieniu. Wydawca może odmówić upublicznienia lub usunąć z Serwisu Komentarz, o których mowa powyżej, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności jeżeli Komentarz Użytkownika będzie zawierał treści niezgodne z polskimi lub międzynarodowymi przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Informacja o usunięciu Komentarza może być dostępna dla wszystkich Użytkowników.

11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, w szczególności zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

12. Wydawca za niedopuszczalne uznaje m.in.:
a. rozpowszechnianie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu treści pornograficznych;
b. uprawianie przez Użytkownika działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za pośrednictwem Serwisu;
c. przesyłanie przez Użytkownika spamu i niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem Serwisu;
d. wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;
e. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Wydawcy lub innych podmiotów trzecich;
f. publikowanie na łamach Serwisu treści (w tym Komentarzy) naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (w tym dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
g. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;
h. naruszanie praw autorskich lub praw pokrewnych do Materiałów udostępnianych przez Wydawcę w Serwisie.

§6
REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawie niezgodnego z Regulaminem funkcjonowania Serwisu oraz innego naruszenia Regulaminu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres wiadomo@wiadomo.co w terminie 3 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o podstawie do złożenia reklamacji, przy czym nie później niż w terminie 7 dni po wystąpieniu przyczyny do złożenia reklamacji. W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do opisania niezgodnego z Regulaminem działania Serwisu lub innego naruszenia Regulaminu.

3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wydawca jest zobowiązany potwierdzić datę wpłynięcia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja, chyba że Użytkownik w treści reklamacji wskaże inny adres poczty elektronicznej.

5. Wydawca może wydłużyć termin podany w pkt 3 powyżej, o nie więcej niż 60 dni, w szczególności jeżeli rozpoznanie reklamacji wymaga podjęcia szczególnych, nietypowych działań i ustaleń lub napotyka przeszkody niezależne od Wydawcy i przez niego niezawinione (np. awaria sieci internetowej). O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje Użytkownika, przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego została wysłana reklamacja, chyba że Użytkownik w treści reklamacji wskaże inny adres poczty elektronicznej.

6. Wydawca może zwrócić się do Użytkownika, który złożył reklamację o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tych wyjaśnień z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Termin przeznaczony na udzielenie wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża wskazany w ust. 3 powyżej termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych pozwalających na kontakt ze składającym ją Użytkownikiem, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

§7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w:
a. ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
b. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),
c. ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz.1410 z późn. zm.)
d. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

2. Prawa do wszelkich Materiałów udostępnionych w Serwisie przysługują wyłącznie Wydawcy lub osobom trzecim działającym na zlecenie Wydawcy. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Wydawca prezentuje w Serwisie Materiały na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do Materiałów (jako utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)) lub innych praw z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej.

4. Bez uprzedniej zgody Wydawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). Nie jest dopuszczalne m.in.:
a. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet całości lub części Serwisu lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej, jeżeli chodzi o jakość lub ilość, części.

5. Użytkownik, pozostawiając Komentarz w Serwisie, udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze swojego utworu w zakresie jego:
a. utrwalania i zwielokrotniania,
b. publicznego udostepnienia utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Udzielając licencji, o której mowa w pkt 5 powyżej, Użytkownik zezwala również Wydawcy na wykonywanie następujących osobistych praw autorskich do utworu (Komentarza): prawa do integralności utworu oraz prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu i tym samym Użytkownik zobowiązuje się do ich niewykonywania. W zakresie pozostałych osobistych praw autorskich do utworu prawo do ich wykonywania pozostaje po stronie Użytkownika.

7. Zamieszczone na stronach internetowych portalu wiadomo.co materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez wiadomo.co na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 lit b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2016 roku.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Możliwe jest także zakończenie sporu w drodze postępowania polubownego przed sądem polubownym, na zasadach określonych w regulaminie takiego sądu, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, o ile obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

4. Wydawca zastrzega, że Materiały udostępniane w Serwisie mogą być w wyniku błędu lub pomyłki nieaktualne lub niezgodne ze stanem rzeczywistym.

5. Wydawca nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Serwisu, w tym żadnych zapewnień, że Serwis jest pozbawiony błędów.

6. Wydawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi lub przyczynami niezawinionymi przez Wydawcę (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich) oraz możliwość wprowadzania nowych rozwiązań funkcjonalnych (w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu). Przerwy lub zakłócenia w dostępności i możliwości korzystania z Serwisu mogą być niezapowiedziane przez Wydawcę.

7. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utracone korzyści) wyrządzone działaniem Serwisu Użytkownikowi lub osobie trzeciej. W szczególności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu na skutek korzystania z Serwisu ani za utratę danych spowodowaną awarią urządzeń, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Wydawcy.