Polityka prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „Wiadomo.co”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument został stworzony w celu zachowania prawa do prywatności Użytkowników Serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. DOM MEDIOWY AM STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Zamoyskiego 27/11, 03-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735549, NIP 1132976365, REGON 380464305 (dalej „Wydawca”) publikuje niniejszy dokument, w celu wyjaśnienia i udzielenia informacji o sposobie, w jaki Dane Osobowe przekazane przez Użytkowników są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

§2
DEFINICJE

1. Administrator Danych – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), decydujące o celach i środkach przetwarzania Danych Osobowych.

2. Cookies – pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane przez serwer m.in. do korzystania z różnych funkcji Serwisu oraz do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu.

3. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

4. Facebook – serwis internetowy społecznościowy dostępny pod adresem www.facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą m.in. tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych.

5. Google – Google Inc. z siedzibą w Mountain View w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych prowadząca działalność w branży internetowej.

6. Google Analytics – internetowa usługa analityczna dostarczana przez Google umożliwiająca wykorzystanie Cookies w celu dokonania oceny korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zestawianie raportów z ich aktywności w Serwisie oraz świadczenie innych usług dotyczących aktywności w Serwisie.

7. Komentarz – krótki tekst Użytkownika o charakterze opiniotwórczym.

8. Komentowanie – działanie podejmowane przez Użytkownika mające na celu pozostawienie Komentarza w związku z Materiałem opublikowanym w Serwisie.

9. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp. zamieszczone w Serwisie.

10. Partner – podmiot inny niż Wydawca, Administrator Danych i Użytkownik, który na podstawie odrębnej umowy określającej warunki jego współpracy z Wydawcą może za pośrednictwem Serwisu lub poza nim świadczyć Użytkownikom swoje usługi, niebędące jednocześnie usługami Wydawcy.

11. Polityka Prywatności – dokument będący integralną częścią Regulaminu, zawierający zasady zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika, opublikowany w Serwisie pod adresem internetowym https://wiadomo.co/cookies-i-polityka-prywatnosci/.

12. Przetwarzanie Danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

13. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu oraz Usług dostępnych w Serwisie.

14. Serwis – zorganizowana platforma internetowa, na którą składają się strony internetowe oraz inne narzędzia udostępniane za pośrednictwem Internetu (np. interaktywne formularze, aplikacje etc.), stanowiąca własność Wydawcy.

15. Twitter – internetowy serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania, dostępny pod adresem www.twitter.com, będący własnością Twitter Inc. Z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

16. Wydawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest DOM MEDIOWY AM STUDIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Zamoyskiego 27/11, 03-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000735549, NIP 1132976365, REGON 380464305 ; wiadomo@wiadomo.co

§3
ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem Danych gromadzonych przez Serwis jest Wydawca.

2. Użytkownicy Systemu mogą kontaktować się z Wydawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem wiadomo@wiadomo.co

§4
ZAKRES, CEL PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wydawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu w sposób anonimowy. Jednakże w celu uzyskania możliwości Komentowania Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika konieczne jest uprzednie powiązanie Użytkownika przy pomocy elektronicznej wymiany informacji (protokół OAuth) z jego aktualnym kontem użytkownika funkcjonującym w ramach Facebooka lub Twittera na zasadach określonych przez Facebook Inc. lub Twitter Inc.

2. Wydawca otrzymuje od Facebook Inc. lub Twitter Inc. dostęp do następujących Danych Osobowych Użytkowników:
a. imienia i nazwiska lub nazwy Użytkownika, które są przypisane do jego konta użytkownika na Facebooku lub Twitterze,
b. zdjęcia profilowego Użytkownika, które jest przypisane do jego konta użytkownika na Facebooku lub Twitterze,
c. numeru Użytkownika, który jest przypisany do jego konta użytkownika na Facebooku lub Twitterze.

3. Wydawca może przechowywać dane, o których mowa w pkt 2 powyżej na zabezpieczonym serwerze, który zapewni bezpieczeństwo tych danych.

4. Do ochrony Danych Osobowych Użytkowników Wydawca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

5. Wydawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników na podstawie wyrażonej przez nich zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Użytkownik w momencie logowania do swojego konta użytkownika na Facebooku lub Twitterze w celu pozostawienia Komentarza w Serwisie pytany jest o wyrażenie zgody na udzielenie Wydawcy dostępu do Danych Osobowych Użytkownika wskazanych w pkt 2 powyżej. Brak wyrażenia zgody na dostęp do tych danych uniemożliwi dodanie przez Użytkownika Komentarza do Materiału opublikowanego w Serwisie.

6. Wydawca może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby Użytkowników odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią Danych Osobowych.

§5
PRAWO DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje Dane Osobowe, w szczególności prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.
2. Użytkownika ma prawo do żądania usunięcia jego Danych Osobowych, jeśli są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie może zostać skierowane przez Użytkownika do Wydawcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Użytkownika na adres e-mail Wydawcy.

§6
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do Danych Osobowych, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Serwis korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa. do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Socket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet oraz zapory sieciowe (tzw. firewalls).

2. Dostęp do Danych Osobowych mają Administrator Danych i osoby upoważnione, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych. W zakresie w jakim Dane Osobowe są udostępniane publicznie przez Facebook Inc. lub Twitter Inc. dostęp do nich mają wszyscy użytkownicy Facebooka lub Twittera.

3. Wydawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przekazane Wydawcy są przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

§7
LOGI DOSTĘPOWE I PLIKI COOKIES

1. Logi dostępowe są zbierane na potrzeby weryfikacji dostępów do Serwisu, ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem Serwisu oraz nieautoryzowanym dostępem. Dane zbierane w ramach logów dostępowych uwzględniają: sygnaturę czasową, adres IP, informację o systemie operacyjnym i przeglądarce Użytkownika oraz informacje o funkcjach wykorzystywanych w Serwisie. Logi dostępowe nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Serwis korzysta z Cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika.

3. Następujące osoby trzecie, świadcząc usługi związane z Serwisem, wykorzystują przy tym Cookies: Google, Facebook Inc., Twitter Inc.

4. Cookies umożliwiają precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby Użytkownika i dzięki temu oferować mu Usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

5. Cookies wykorzystywane są także do celów:
a. statystycznych,
b. marketingowych lub promocyjnych.

6. Cookies mogą być wykorzystywane także przez Partnerów współpracujących z Serwisem.

7. Użytkownik może w nie wyrazić zgody lub w każdym czasie zrezygnować z umieszczania plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania Cookies w przeglądarce internetowej.

8. Wyłączenie Cookies może doprowadzić do utrudnienia a nawet utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

9. Wydawca korzysta również z Google Analytics. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

10. Użytkownicy mogą zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie w swoich przeglądarkach, specjalnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics (dodatek blokujący Google Analytics ), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o Użytkowniku.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną o niej poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Serwisu https://www.wiadomo.co w terminie co najmniej 1 dnia przed wejściem zmiany w życie.

2. Informacje przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo.

3. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje dane rejestracyjne i nie udostępniać ich innym Użytkownikom i osobom trzecim.

4. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, a zatem Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za linki zawarte w Serwisie kierujące do stron internetowych umieszczonych poza Serwisem, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony internetowe, które nie należą do Wydawcy. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

5. Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wiadomo@wiadomo.co

6. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20 października 2016.